Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro služby poskytované v rámci výživového poradenství společností NutriD poradna s.r.o. (dále také jen jako „Poskytovatel“ či „Prodávající“) a blíže upřesňují práva a povinnosti Poskytovatele jakožto Prodávajícího na straně jedné a Kupujícího, kterým se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, na straně druhé při prodeji a nákupu zboží, služeb a elektronických knih (či obdobných materiálů zasílaných e-mailem v nehmotné podobě) v internetovém obchodu provozovaném Poskytovatelem prostřednictvím webového rozhraní na doméně www.nutridporadna.cz (dále jen „e-shop“) a v provozovně Poskytovatele – výživové poradně (dále jen „NutriD poradna“) a

 

Identifikační a kontaktní údaje Poskytovatele:

NutriD poradna s.r.o.
sídlo:  Plzeňská 604, 742 85 Vřesina
IČ: 25200763
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16960,
není plátcem DPH
e-shop: www.nutridporadna.cz
provozovna: NutriD poradna, Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava-Poruba
telefon: +420 773943326
e-mail: info@nutridporadna.cz

 

Tyto obchodní podmínky se použijí tehdy, nebyly-li mezi Kupujícím a Poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky (např. při osobní schůzce). Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

Poskytovatel poskytuje Kupujícímu v souladu s těmito obchodními podmínkami na základě jeho objednávky služby týkající se nutričního poradenství a další služby související se vzděláváním v oblasti zdravé a preventivní výživy, a to především:

 • Individuální výživové plány (jídelníček na míru)
 • Speciální výživové balíčky
 • Nutriční konzultace
 • Diagnostiku tělesného složení na přístroji InBody
 • Sportovní tréninkové plány
 • Zdravé kuchařky

– (dále jen „Služby“).

Kupující potvrzuje odesláním objednávky přes e-shop nebo osobním podpisem objednávkového formuláře u Poskytovatele, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že je akceptuje.

 

Smluvní vztah a uzavření smlouvy

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Kupujícím (Kupní smlouva, smlouva o dodávce služeb nebo smlouva o dodání digitálního obsahu) vzniká odesláním objednávky Služby nebo zboží prostřednictvím elektronického formuláře přes webové rozhraní internetového obchodu www.nutridporadna.cz nebo osobním podpisem objednávkového formuláře v NutriD poradně a jejím přijetím Poskytovatelem. Smluvní vztah mimo jiné znamená, že Poskytovatel je povinen poskytovat objednané Služby Kupujícímu a Kupující je povinen uhradit jejich plnou cenu.

Poskytovatel není povinen přijmout objednávku, pokud (i) Kupující v minulosti neplnil své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradil cenu služeb), (ii) má pochybnosti, zda má Kupující vážný zájem o čerpání služeb k účelu, ke kterému jsou určeny, (iii) Kupující vyžaduje výživové služby mimo nabídku Poskytovatele.

V případě nezletilosti je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce Kupujícího s poskytováním Služeb.

Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“), ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Vyžaduje-li zdravotní stav Kupujícího specifický výživový režim nebo užívání speciální doplňkové výživy, je vhodné se předem o čerpání Služeb Poskytovatele poradit s lékařem a o těchto skutečnostech informovat Poskytovatele.

Služby Poskytovatele nenahrazují standardní lékařskou péči. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli zdravotní komplikace a následky, které mohou být způsobené tím, že Kupující nevyhledal lékařskou péči v situaci, kdy to bylo vhodné, nutné nebo když mu to doporučil nutriční terapeut. Poskytovatel se také nezodpovídá za jakékoli újmy a následky způsobené tím, že Kupující nedodržoval pokyny lékařů, které se týkají nebo týkaly jeho zdravotního stavu.

 

Cena služeb a platební podmínky

Za poskytování Služeb je Kupující povinen uhradit cenu stanovenou v objednávce.

E-shop obsahuje informace o cenách služeb, jež zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na e-shopu. Jestliže čerpá Kupující Služby, aniž by podepsal objednávku, je povinen uhradit cenu stanovenou ceníkem Poskytovatele aktuálně platným v době zahájení poskytování Služeb.

Ceny Služeb jsou prezentovány včetně daně z přidané hodnoty. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen.

U výživového plánu (jídelníčku) na míru se platí 50% záloha z celkové ceny a 50% doplatek z celkové ceny dodává klient při předání plánu. Záloha je nevratná.

V případě, že si klient objednává výživový plán na míru (jídelníček) v nutriční poradně, platí jako zálohu na místě cenu nutriční konzultace (dle aktuálně platného ceníku) a celkovou cenu jídelníčku platí až při jeho předání. Klient může dle svého uvážení zaplatit před zhotovením plánu 100 % z celkové ceny výživového plánu, přičemž 50 % z ceny lze uhradit bankovním převodem (bude vystavena faktura).

Ostatní jednorázové služby (nutriční konzultace, diagnostika složení těla na InBody atp.) se platí v hotovosti na místě v době jejich poskytnutí, a to v plné výši (není možné uhradit fakturou).

Kupující uhradí Poskytovateli cenu Služby jedním z následujících možných způsobů:

 • v hotovosti na místě poskytování Služby
 • bankovním příkazem na účet Poskytovatele (bankovní spojení č.ú.: 2200205712/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s.)

Platba Služby je možná pouze v korunách českých.

Poskytovatel je oprávněn Kupujícímu vystavit po přijetí objednávky fakturu. Splatnost faktury je závazná a v den splatnosti musí být připsána cena Služeb na účtu Poskytovatele.

V případě prodlení úhrady faktury o více jak 7 dní po dni splatnosti, je Poskytovatel oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

 

Dodací podmínky

Termín dodání individuálního výživového plánu (jídelníčku na míru) je zpravidla 14 pracovních dní, nedomluví-li se Poskytovatel s Kupujícím jinak.

Forma dodání výživového plánu:

 • osobní předání v NutriD poradně
 • zaslání poštou (na tento způsob doručení se vztahuje poštovné dle e-shopu)
 • elektronickou podobu Poskytovatel nezasílá

 

Průběh poskytování služeb

Poskytovatel je povinen poskytovat Kupujícímu Služby odborně a pečlivě.

Přestože jsou Služby Poskytovatele poskytovány v souladu s aktuálními a nejmodernějšími vědeckými poznatky, nemůže Poskytovatel zaručit, že bude vždy dosaženo výsledku, který si Kupující přeje (např. snížení hmotnosti o konkrétní počet kilogramů). Výsledek závisí na řadě individuálních faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou nutričního terapeuta (např. vliv prostředí, stres, přidružené onemocnění). Poskytování Služeb Poskytovatele však může podstatně zvýšit pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

V případě, že Kupující nebude řádně poskytovat součinnost, je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování Služeb nebo odstoupit od Kupní smlouvy. Poskytováním součinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí také úhrada ceny Služeb.

Pokud Kupující trpí potravinovou alergií, potravinovou intolerancí nebo jiným onemocněním ovlivňujícím výživový stav člověka, je povinen o tom informovat Kupujícího a pověřeného nutričního terapeuta. Při těchto onemocněních je Kupující rovněž povinen svůj stav a tato onemocnění vždy konzultovat se svým lékařem. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli následky, pokud tak Kupující neučiní.

 

 

Storno poplatky

a) Pokud se Kupující (klient) bez omluvy nedostaví na nutriční konzultaci, propadá bez náhrady termínu i peněz.

b) Pokud se Kupující nedostaví na domluvenou osobní konzultaci s nutričním poradcem nebo schůzku zruší v období 3 pracovní dny a méně, bude mu účtován storno poplatek ve výši 450,- Kč (v případě zrušené diagnostiky na přístroji InBody je storno poplatek 350 Kč).

c) Pokud Kupující termín konzultace zruší nebo přesune na jiný termín v období 4 pracovní dny a více, tak mu nebude účtován žádný storno poplatek.

d) Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo přesunout domluvený termín konzultace s Kupujícím bez jakýchkoli storno poplatků.

e) Při přerušení nebo nevyužití komplexního výživového programu se peníze nevrací, termín pro využití zbylých konzultací je nejdéle do 1 roku od zakoupení.

 

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze však uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, a to v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (včetně alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li Kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží je třeba vrátit kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese Kupující.

Poskytovatel je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Poskytovatel nabízí, vrátí Poskytovatel Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Poskytovateli odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Poskytovatel oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti kupujícího začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Kupující Poskytovateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem anebo pokud vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve s ním uzavřenou smlouvu.

Poskytovatel zároveň Kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží, Službách nebo ceně.

 

 

Práva a povinnosti z vadného plnění

Odpovědnost za vady zboží

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které Poskytovatel odpovídá.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen vyhovět nároku Kupujícího, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace Kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) je Poskytovatel (dále také jako „Správce“) – identifikační a kontaktní údaje viz. shora.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Poskytovatel jakožto Správce zpracovává osobní údaje Kupujícího v souvislosti s poskytováním objednaných Služeb.

Správce zpracovává osobní údaje, které mu Kupující poskytnul na základě objednávky, a dále také zpracovává identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonným důvodem a účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení objednávky Kupujícího a plnění smluvního vztahu mezi Kupujícím a Správcem
 • zkvalitňování služeb nutričního poradenství Poskytovatele
 • vedení evidence klientů
 • zasílání obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit

Za účelem vedení evidence klientů je Poskytovatel oprávněn zpracovávat tyto údaje Kupujícího: jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo a další kontaktní údaje.

Za účelem vstupní diagnostiky, vypracování výživového plánu a dalších Služeb, které si Kupující objednal, je Poskytovatel dále oprávněn zpracovávat tyto údaje o Kupujícím: zdravotní stav, antropometrické parametry, fyziologický stav. Na základě získání některých těchto údajů je Poskytovatel nebo jím pověřená osoba oprávněn u Kupujícího provést k tomu určená vyšetření.

Osobní údaje je Poskytovatel oprávněn zpracovávat:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Za podmínek stanovených v GDPR má Kupující právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Používáním webových stránek www.nutridporadna.cz a vyplněním objednávkového formuláře potvrzuje Kupující, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

 

 

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy České republiky.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce – bližší informace jsou dostupné na www.coi.cz.

Spotřebitelem je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím elektronické platformy ODR dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/odr.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

 

Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Kupujícím a otázky související se řídí českým právem.

Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy ČR.

Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách www.nutridporadna.cz.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.7.2019.