MAX PULSE - MĚŘENÍ STAVU CÉV A STRESOVÉ ODOLNOSTI

Certifikovaný přístroj Max Pulse Medicore používáme k vyšetření pružnosti a průchodnosti cév, zhodnocení srdeční činnosti, autonomní rovnováhy nervového systému a stavu stresu. Analýza na přístroji Max Pulse Medicore je vhodná jako doplnění analýzy složení těla přístrojem InBodyVýhodou přístroje Max Pulse je možnost sledování historie výsledků a přehledná zpráva o tom, zda se stav klienta zlepšuje v důsledku doporučených změn ve stravě, pohybové aktivitě a celkovém životním stylu.

Cena za vyšetření včetně rozboru a tištěné výstupní zprávy: 400 Kč (300 Kč při kombinaci s diagnostikou na InBody)

Jak probíhá vyšetření

Vyšetření trvá 3 minuty a provádí se v sedě. Na prst (levý ukazováček) se připojí PPG senzor (photoplethysmogram). Během vyšetření by se člověk neměl hýbat ani mluvit. 

Princip analýzy

Přístroj funguje na základě akcelerované fotopletysmografie (APG), tedy na principu průchodu světelných paprsků tkání vyšetřované oblasti.

Získané výstupy

HRV tachogram (variabilita srdeční tepové frekvence) – vyjadřuje kolísání tepové frekvence zaznamenané během měřených tří minut. Čím nepravidelnější HRV tachogram máme, tím lépe náš organismus pracuje a reaguje dobře na změny prostředí. Naopak čím menší jsou změny v HRV tachogramu, tím vyšší je riziko zdravotních problémů. HRV tachogram je také ukazatelem biologického stárnutí, protože HRV přirozeně s věkem klesá. 

Tepová frekvence a přítomnost arytmií srdce – MaxPulse dokáže odhalit tachykardii (zvýšená srdeční frekvence) nebo bradykardii (snížená srdeční frekvence) i případné srdeční arytmie.

Vyváženost autonomního nervového systému – udává vyváženost sympatického a parasympatického nervového systému. Podle zvýšené činnosti jednoho z nich lze vyvodit předpoklad k rozvoji různých onemocnění – cukrovky 2. typu, nadváhy a obezity, hypertenze, infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody, deprese, úzkosti atd. Na základě toho lze potom doporučit úpravu životosprávy k eliminování těchto rizik.

Úroveň stresového zatížení – hodnotí míru hladiny fyzického i psychického stresu a míru odolnosti vůči stresu. Mezi fyzický stres patří vysoká tělesná námaha, vyčerpání organismu, onemocnění či úraz. Psychickým stresem rozumíme emocionální a sociální vypětí.

Stresové skóre – hodnotí všechny stresové faktory a analyzuje jak mentální, tak tělesný stres. Čím vyšší je hodnota stresového skóre (maximálně 100), tím více je organismus stresován. Naopak čím nižší hodnota je naměřená, tím je hladina stresu nižší, což je pro organismus výhodnější a zdravější.

Celkový stav cév – udává míru poškození cév, stav krevní cirkulace a riziko aterosklerózy.

Spektrální analýza variability srdeční frekvence – zaznamenává celkový spektrální výkon. Pokles může značit sníženou schopnost termoregulace, ztrátu energie, únavu, nedostatek spánku a může souviset s hormonální poruchou nebo dysbalancí. Naopak zvýšení může značit stres.

Indexy vypočítané z APG křivky – hodnotí stav a stáří cév, srdeční výkon a pružnost tepen. Tyto indexy vypovídají o stavu periferní cirkulace a aterogeneze (vzniku aterosklerózy) včetně její progrese.

Vyšetření cév

Vyšetření autonomní rovnováhy a stresu

Zásady před vyšetřením

• Měření se doporučuje v ranních a dopoledních hodinách.
• Necvičte před měřením.
• Nejezte bezprostředně před měřením.
• Nekuřte a nepijte kávu včetně kofeinových nápojů 3 hodiny před měřením.
• Nepijte alkohol alespoň den před měřením.
• Při arytmii a onemocnění srdce konzultujte měření s lékařem.
• Před měřením si sundejte všechny doplňky z ruky (prsteny, hodinky).
• Při měření mějte otevřené oči.
• Během měření pravidelně dýchejte, ale nedýchejte schválně příliš pomalu.
• Při měření nesmí být nalakované nehty!